Projekty i inwestycje

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

­­

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0731/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Euro...

Utworzenie żłobka w ramach Programu „Maluch+”  w miejscowości Złojec

Utworzenie żłobka w ramach Programu „Maluch+” w miejscowości Złojec

W dniu 03.04.2024r. Gmina Nielisz podpisała umowę w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Progra...

Budowa altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Zarudzie

Budowa altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zarudzie

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji ...

Modernizacja i przebudowa dróg Gminy Nielisz w miejscowości Nawóz oraz Nielisz

Modernizacja i przebudowa dróg Gminy Nielisz w miejscowości Nawóz oraz Nielisz

Zakres robót obejmuje budowę dróg Gminy Nielisz o łącznej długości ok. 1,66 km.

Projekt obejmuje:

  1. Modernizację i przebudowę drogi wewnętrznej – część działki nr 526/5 w

miejscowości N...

Modernizacja i przebudowa dróg Gminy Nielisz w sołectwach Nielisz, Nawóz, Staw Noakowski, Ujazdów i Średnie Duże

Modernizacja i przebudowa dróg Gminy Nielisz w sołectwach Nielisz, Nawóz, Staw Noakowski, Ujazdów i Średnie Duże

Zakres robót obejmuje budowę dróg Gminy Nielisz o łącznej długości ok. 5,5 km.

Projekt obejmuje: 1. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116183L w miejscowości Niel...

Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Nielisz

Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Nielisz

Zakres projektu obejmuje remont i renowację miejsc pamięci. tj. pomników na terenie Gminy Nielisz. Projektem zostaną objęte następujące obiekty:

  1. Pomnik pamięci ofiar II wojny światowej w 1939...
Renowacja przydrożnych kapliczek na terenie Gminy Nielisz

Renowacja przydrożnych kapliczek na terenie Gminy Nielisz

Projekt obejmie remont 3 przydrożnych kapliczek na terenie Gminy Nielisz. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dz...

Modernizacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Wojciecha i M.B. Różańcowej w Nieliszu

Modernizacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Wojciecha i M.B. Różańcowej w Nieliszu

W ramach projektu zaplanowano następujące roboty;

  1. Remont schodów zewnętrznych i odwodnienie kościoła wraz z przebudową bramy i wjazdu do kościoła
  2. Wymiana pokrycia dachowego i remont dzwonni...
Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nielisz

Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nielisz

Zadanie obejmuje wymianę funkcjonujących obecnie nieenergooszczędnych opraw na energooszczędne oprawy LED oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nielisz.

 

Przewidywany okres realizacji Inwes...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansow...

Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski

Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1.928.000,00 Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.889.440,00

 

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Budowę drogi gminnej nr 110168L na odcinku ok. 7...

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz

Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.000.000,00 Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.400.000,...

Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia

Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia

Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4.800.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.560.000,00

...
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zarudziu

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zarudziu

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w...

Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz

Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz

W dniu 29.09.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku naturalnemu, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Pr...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansow...

Przebudowa drogi gminnej nr 116192L od km 0+000 do km 0+761,18 w miejscowości Ruskie Piaski

Przebudowa drogi gminnej nr 116192L od km 0+000 do km 0+761,18 w miejscowości Ruskie Piaski

Gmina Nielisz otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116192L od km 0+000 do km...

Przebudowa drogi gminnej nr 110168 od km 0+000 do km 0+981 w miejscowości Ruskie Piaski

Przebudowa drogi gminnej nr 110168 od km 0+000 do km 0+981 w miejscowości Ruskie Piaski

Gmina Nielisz otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110168 od km 0+000 do km ...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansow...

Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ujazdów

Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ujazdów

           W Ujazdowie, w miejscu gdzie kiedyś miała być wybudowana szkoła powstanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne! Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 2 374 514,88 zł. Dofinanso...

Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski

Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie p...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz”

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 24.10.2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L...

„Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim”

„Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim”

Dnia 27 września 2019 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Adam Wal Wójt Gminy Nielisz oraz Skarbnik Gminy Alicja Kozak-Krzyżanowska, podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja d...

Sieć wodociągowa w Ruskich Piaskach

Sieć wodociągowa w Ruskich Piaskach

Trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski. Prace nad ok. 2 kilometrowym odcinkiem wodociągu wykonuje niezastąpiona ekipa Samorządowego Zakładu Budżetowego. Dzięki sprawnej organiz...

Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz

Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

 

Koszt całkowi...

Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz

Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie ...

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie ...

Budowa altan w miejscowości Nielisz

Budowa altan w miejscowości Nielisz

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie ...

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Krzak”

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Krzak”

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 19.07.2019r.

Wartość projektu 320 599,99 zł

Przyznane dofi...

„Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”

„Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

 

Wartość projektu: 5 627 775,77 zł

Kw...

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0030/16...

Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej w Gminie Nielisz

Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej w Gminie Nielisz

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Działania 3.1. Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 20...

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top