RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych jestUrząd  Gminy Nielisz , Nielisz 279, 22-413 Nielisz tel. 84 631 27 27 e mail sekretariat@nielisz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adresAdministratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);

2) wykonania zawartej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( 6 ust. 1 lit. e RODO);w związku z

 

Ustawą z  dnia  8  marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 ro finansach publicznych
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
Ustawaz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
Ustawaz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
Ustawaz dnia 21 marca 1985 r o drogach,
Ustawaz dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej,
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Instrukcja Kancelaryjna,
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawaz dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej
Kodeks Postępowania Cywilnego

 

Oraz w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej  zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem  okresów  przechowywania   określonych   w   przepisach   szczególnych, w tym przepisówarchiwalnych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein iIslandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ichkopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danychosobowych;
prawo    wniesienia     skargi    do    Prezesa     Urzędu    Ochrony    Danych    Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o którym mowa w punkcie3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisówprawa.

 

W Urzędzie Gminy Nielisz
Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Marczuk Domińska
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Agnieszka Błaziak
kontakt : inspektor@cbi24.pl

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top