RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych jest Urząd  Gminy Nielisz , Nielisz 279, 22-413 Nielisz tel . 84 631 27 27 e mail sekretariat@nielisz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych czyli dostawcom hostingu poczty e mail , EZD  Ersoft Adres: ul. Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem  okresów  przechowywania   określonych   w   przepisach   szczególnych, w tym przepisówarchiwalnych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein iIslandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danychosobowych;
prawo    wniesienia     skargi    do    Prezesa     Urzędu    Ochrony    Danych    Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o którym mowa w punkcie3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisówprawa.

 

W Urzędzie Gminy Nielisz
Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Błaziak

kontakt : agnieszka.blaziak@cbi24.pl

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top