Plan gospodarki niskoemisyjnej

Celem szczegółowym dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest transformacja Gminy Nielisz w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.

Na rok bazowy wyznaczono 2014 rok. Poziom emisji w roku bazowym - 2014 wyniósł 23 600,23 MgCO2, a redukcję emisji do roku 2020 określono 20% roku bazowego i wyniosła 4 720,0 MgCO2. Natomiast emisja docelowa wyniosła  18 171,9 Mg CO2. Największy udział  w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy w 2014r. ma sektor mieszkalny (66,36%), transport prywatny i komercyjny (26,34%), następnie sektor przemysłu, handlu i usług, 6,02oraz sector budynków komunalnych i urządzenia komunalne (1,28%)

Program działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych został skonstruowany tak, aby w maksymalny sposób wykorzystać potencjał ekonomiczny redukcji emisji CO2 i obniżenia zużycia energii. Chcąc wypełnić zobowiązania Gminy Nielisz należy ograniczyć emisję CO2 o 944 MgCO2 rocznie.

Realizacja działań zawartych w Planie przyniesie bezpośrednie korzyści dla mieszkańców Gminy w postaci m.in.:
poprawy czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów i zanieczyszczeń stałych w obiektach energetycznych i transporcie lokalnym w wyniku przejścia na paliwa alternatywne i stosowanie OZE;

Podwyższenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Gminy oraz w sposób istotny obniżenia kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku kompleksowych działań termomodernizacyjnych, modernizacji i wymiany oświetlenia.

W PGN wyznaczono następujące cele strategiczne:

Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa;

Wdrożenie wizji gminy jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin powiatu jak i województwa;

Ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu mające na celu spełnienie norm w zakresie jakości powietrza;

Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;
Rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie;

Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Całkowite nakłady inwestycyjne w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz  oszacowano na kwotę 29 650 500 zł i przewidziano do wydatkowania przez wszystkie zidentyfikowane grupy użytkowników energii. Realizacja zadań wynikających z Planu będzie następowała w miarę możliwości finansowych Gminy i będzie sukcesywnie wprowadzana do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Należy podkreślić, że znaczna część zadań i podejmowanych działań finansowana będzie ze środków spoza budżetu Gminy, jako zadania uczestników rynku

Celowe jest zorganizowanie w strukturach Urzędu Gminy Nielisz wewnętrznej komórki w postaci Koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zadaniem tej jednostki byłoby koordynowanie, monitorowanie bieżących działań innych jednostek gminnych oraz interesariuszy zewnętrznych, a także przygotowanie raportów na posiedzenia Rady Gminy.

Ocena realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania Gminy (administracyjnej, gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). Proces monitorowania realizować powinien Koordynator Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Koordynator Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - osoba odpowiedzialna za monitoring i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie corocznie dokona porównania wskaźników z harmonogramem rzeczowo - finansowym i przygotuje zbiorczy raport.  
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Nielisz pozwoli Gminie stać się regionalnym liderem wdrażania programów zrównoważonej polityki energetycznej w zakresie ograniczenia zużycia energii i rozwoju energetyki odnawialnej na terenach wiejskich.


 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nielisz Nr XXI/124/2016 z dnia  15 czerwca 2016 r


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
dla Gminy Nielisz
   2015 rok

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top