Otwarty konkurs ofert

Nielisz 28.02.2020

WOP.524/2020

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r poz. 450 z póź zm.) Wójt Gminy Nielisz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2020 r zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2020 roku.

Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty zgodnie z art. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 O dotacje na realizację zadania mogą się ubiegać w/w oferenci z zastrzeżeniem, że prowadza działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają
W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje Oferent.
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoja ofertę.
Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego
i niezbędnych do jego realizacji.
Wybrany oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r   (Dz. U. z 2018r., poz. 2057 z póź. zm) 
Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa.
Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty związane z realizacją zadania
w zakresie:

Prace remontowo – budowlane
Zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć
Budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp.
Zadania i zakupy inwestycyjne
Działalność statutową niezwiązana z realizowanym zadaniem

Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020  roku.

Termin i warunki składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 31.03.2018 r do godziny 15:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
 24 października 2018 r   (Dz. U. z 2018r., poz. 2057  z póź. zm.) w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1
do ogłoszenia.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzoną napisem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020roku” w sekretariacie Urzędu Gminy Nielisz, w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Nielisz.

3. Oferta powinna zawierać:

a) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

b) Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

c) Informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r poz. 450 z póź zm.)  o składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

d) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 03 kwietnia 2020 roku.
Podstawowy zakres zadania obejmuje działania majce na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny, poprzez równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Nielisz.
Zajęcia mogą być realizowane poprzez:

a) wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych

b) wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Nielisz min. poprzez organizację imprez sportowych, organizację różnych sekcji sportowych, prowadzenie zajęć sportowych skierowanych do mieszkańców Gminy Nielisz

Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nielisz.
Komisja konkursowa dokona oceny ofert pod względem merytorycznym stosując następujące kryteria:

oceny możliwości realizacji zadania publicznego,
oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

6. Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie. Każdy z członków komisji przyznaje punkty za dane kryterium w liczbie 0-10. Końcową oceną oferty jest suma punktów za wszystkie kryteria, wszystkich członków komisji uczestniczących w ocenie.

7. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Nielisz wyników konkursu.

8. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizacje zadania publicznego dokonuje Wójt Gminy Nielisz.

9. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

10. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- Oferent dokona stosownej korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

11. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z póź zm.).

Informację o wyborze Oferenta bądź Oferentów wybranych do realizacji zadania oraz wysokości udzielonej dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.nielisz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nielisz.

 

Wójt Gminy Nielisz

inż. Adam Wal

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top