Oferta pracy na stanowisku: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Jednostka ogłaszająca Urząd Gminy Nielisz Nielisz 22-413 Nielisz
Data ogłoszenia 2022-05-24
Termin składania dokumentów 2022-06-17
Wymagane wykształcenie: wyższe
 
Wymagane dokumenty

uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu;

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,   obywatelstwo,            miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
  1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub
  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

1 1) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa zlał 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) — w przypadku kandydata urodzonego przed dniem

I sierpnia 1972 r.;

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574);
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu”, w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz. W przypadku przesłania oferty listem poleconym decyduje data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Nieliszu. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwagi

      Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez 

       niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną

       przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania

       oświadczenia.

       Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest zobowiązany

       przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej ,
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nielisz.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, nie później niż na 7 dni przed terminem ww. postępowania. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.


 
strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top