OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2022 r. do dnia
31 stycznia 2023 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.
2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2022 r.
i 1 stycznia 2023 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa
dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie
ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę
rodzicielską lub opiekę.
§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych
organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz
do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych
przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione
podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard
sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem
20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) – (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz.
2554 oraz z 2020 r. poz. 556).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej
na zasadzie i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.


Wojewoda Lubelski
/ - /
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top