Konkurs ofert

Konkurs ofert

Gmina Nielisz ogłasza ustny konkurs na dzierżawę gruntu pod punkty gastronomiczne przy ciągu komunikacyjnym prowadzącym do kąpieliska ,,Moczydło” w miejscowości Nielisz.

 

Data składania ofert: 25.06.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nieliszu,

Nielisz 279 22-413 Nielisz

 

Data otwarcia konkursu: 25.06.2020. godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Nieliszu w Sali Narad (pokój nr 1)

1.Przedmiot dzierżawy:

Teren stanowiący część działki objętej ciągiem komunikacyjnym nr ewid. działki 2448/6 położonej w miejscowości Nielisz.

2.Powierzchnia terenu dzierżawy:

Wydzielony teren pod cztery stoiska gastronomiczne tj.

stoisko nr 1 – 27,30m²

stoisko nr 2 – 25,55m²

stoisko nr 3 -23,8m²

stoisko nr 4 – 22,40m²

według lokalizacji wskazanej na załączniku graficznym stanowiącą integralną część niniejszego konkursu.

3.Warunki dzierżawy.

a) Okres dzierżawy na czas określony 2 m-ce tj. Lipiec, Sierpień 2020 r.

b) Wymagania obiektu gastronomicznego

Obiekt-przyczepa gastronomiczna umożliwiająca prowadzenie w/w działalności

i spełniająca wszelkie wymagania dotyczące tego typu działalności, spełniająca wymogi prawa ppoż. i bhp.

estetyczna przyczepa gastronomiczna pasująca do otoczenia o powierzchni całkowitej do 15 m²

- Wymagana akceptacja Wydzierżawiającego przed postawieniem punktu gastronomicznego w terenie.

 

4. Dostęp do mediów

a) - prąd- możliwość podpięcia do skrzynek elektrycznych na koszt Dzierżawiącego

z zachowaniem przepisów prawa ppoż i bhp , i wcześniejszym uzgodnieniem

z Wydzierżawiającym planowanego przebiegu linii elektrycznej.

woda-z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej na koszt Dzierżawiącego

z zachowaniem przepisów prawa ppoż i bhp , i wcześniejszym uzgodnieniem

z Wydzierżawiającym planowanego przebiegu linii wodociągowej.

b) rozliczenie mediów (prąd, woda będzie odbywać się na zasadzie odczytu pod liczników) rozliczenie za ścieki według pod licznika zużycia wody

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie odbywać się

na podstawie miesięcznej faktury wystawionej dla Wynajmującego z podziałem na poszczególnych przedsiębiorców dzierżawiących teren pod punkty gastronomiczne.

 

5. Sposób przekazania punktu.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, posadowienia obiektu, podłączeniem do pomiarownia mediów, odbywać się będą po stronie i na koszt Dzierżawcy ( bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

6.Sposób przygotowania oferty

Oferty prosimy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem,, Dzierżawa terenu pod punkt Gastronomiczny przy ciągu komunikacyjnym prowadzącym do kąpieliska ,,Moczydło” w miejscowości Nielisz.” . Oferty złożone po terminie lub w niezamkniętej kopercie zostaną zwrócone oferentowi.

7. Oferta winna zawierać:

a) imię nazwisko i adres oferenta lub firmy.

b) oferowany czynsz netto za okres prowadzenia działalności

c) sposób zagospodarowania terenu (zdjęcie poglądowe naczepy).

Kserokopia Dokumentów niezbędnych przy składaniu ofert.

zarejestrowana działalność gospodarcza CEiDG

w przypadku sprzedaży alkoholu - zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

 

8. Kryterium oceny ofert będzie zaoferowany miesięczny czynsz brutto.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana z tym oferentem , który zaproponuje najwyższy czynsz dzierżawny netto. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia oferty z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenie dodatkowej oferty.

9. Uwagi dodatkowe.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Gałan Bożena pracownik Urzędu Gminy Nr kont. 84 631 27 39 wew. 34

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top