BUDOWA OBWODNICY ZAMOŚCIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 74

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie planując budowę obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 jest zainteresowana , aby ta inwestycja w maksymalnym stopniu była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców terenów, przez które przebiega. Inwestorowi zależy, aby wszelkie wątpliwości i kwestie sporne, z wiąza ne z budową obwodnicy Zamościa, rozstrzygnąć na etapie projektowania inwestycji, czemu ma służyć przedmiotowe spotkanie informacyjne.


Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 74 na odcinku ok. 17 km o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Realizowana droga będzie posiadała jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu, będzie łączyła się z układem dróg lokalnych poprzez skrzyżowania. Wykonane zostaną również połączenia bezkolizyjne w formie wiaduktów nad lub pod obwodnicą, a także mosty nad rzekami Wieprz i Łabuńka oraz wiadukty kolejowe nad istniejącą linią kolejową nr 69 oraz nad lub pod projektowaną linią Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wykonane zostaną także dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległych terenów.

Analizowane są 3 warianty lokalizacyjne przebiegu obwodnicy.
Cele inwestycji


• Poprawa warunków bytowych w miejscowości Zamość i okolicach poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta w związku ze zmianą przebiegu drogi krajowej;
• Skrócenie czasu podróży i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
• Polepszenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu;
• Zmniejszenie zużycia paliwa;
• Zmniejszenie poziomu hałasu i spalin w centrum miasta;
• Wzrost zainteresowania nowymi inwestycjami w regionie;
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez realizację nowoczesnego korytarza drogowego w postaci drogi o ruchu przyspieszonym. Droga spełniać będzie wszel kie warunki w zakresie popraw y warunków widoczności, dostosowania jej parametrów do prognozowanego ruchu
• P oprawę warunków bezpiecze ństwa niechronionych ucz estników ruchu drogowego poprzez
zastosowanie elementów uspo kojenia ruchu, skrzyżowań z ruchem okręż nym, przejść dla
pieszych z wyspą w azylu, odcinków chodników i ścieżek pieszo rowerowych zatok
autobusowych
• Zapewnienie odpowiedniej trwałości drogi m.in poprzez realiz ację odp owiedniego systemu odwodnienia
• Oświ etlenie skrzy żowań , przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów
• Podniesienie komfortu podróży.

Lokalizacja inwestycji

• Początek obwodnicy Zamościa jest w miejscowości Michalów na drodze powiatowej nr 3206L i stanowi jednocześnie koniec obwodnicy Szczebrzeszyna;
• Koniec omawianej obwodnicy przewidziany jest na projektowanym węźle Zamość Sitaniec  zdłuż projektowanej drogi ekspresowej S17 w ramach odrębnej dokumentacji. Zarówno GDDKiA Oddział w Lublinie jak i my – projektanci, jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem wszelkich  wątpliwości i udzieleniem informacji na etapie projektowania. Zachęcamy wszystkich Państwa, dla których temat nowej drogi jest ważny, do zapoznania się z proponowanymi wariantami lokalizacyjnymi.

Prosimy o przekazanie uwag i wniosków do dnia 30.09.2022r. pocztą na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie,
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
Rozpatrywane będą wnioski zawierające imię, nazwisko, adres i podpis wnioskodawcy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top