Ogłoszenie nr 1/2022 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Ogłoszenie nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

1. Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej: forma wsparcia- płatność zryczałtowana (premia) w wysokości 80 000 zł., limit dostępnych środków w naborze wynosi: 242 627,37 euro co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 970 509,48 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14 stycznia do 28 stycznia 2022 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy oraz biznesplan należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną, osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  Termin składania wniosków upływa w dniu 28.01.2022 r. o godz.14.00. Szczegółowy tryb składania wniosków znajduje się w dokumencie Tryb składania wniosków w związku z COVID-19 dostępnym pod niniejszym ogłoszeniem

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

– wnioskowana kwota pomocy w zakresie operacji podejmowania działalności gospodarczej nie może być niższa niż 80 000 zł.

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce DO POBRANIA- INNE PLIKI oraz pod niniejszym ogłoszeniem

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

– Oświadczenie o doświadczeniu/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie Wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

-Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – Klauzule RODO

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: DO POBRANIA – STRATEGIA. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków 2022 pod niniejszym ogłoszeniem

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków 2022 na stronie www.lgdziemiazamojska.pl pod niniejszym ogłoszeniem

 

Tryb składania wniosków w związku z COVID – 19

Wniosek o przyznanie pomocy xlxs

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan pdf

Biznesplan docx

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Kryteria wyboru operacji w ramach zakresu Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/kwalifikacjach wnioskodawcy

Oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych

Klauzule RODO

Cele LSR

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 1/2022

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Umowa o przyznaniu pomocy pdf

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy- biznesplan

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy- wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy

Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o płatność pdf

Wniosek o płatność xlxs

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji xlxs

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top