„Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”

Rozkład jazdy autobusów

nielisz1

Czyste powietrze

czyste

Linki Gminy Nielisz

ldg
 
logo

Delta Nielisz
deltaMultimedialna Polska
Zrównoważony rozwój

Turystyka:
logo kwaterodwacow

Pałac w Ruskich Piaskach
palac m


Telewizja Nielisz:
tv

Weterynaria:
weterynaria


bpgm

 

Parafia Złojec:
zlojeckosciol

g1Celem ogólnym projektu jest stworzenie systemu trwałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej, a mianowicie Gminą Nielisz w województwie lubelskim i Gminą Radomyśl nad Sanem w województwie podkarpackim. Przedmiotowy projekt prowadzi do pobudzania rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu wiedzy na temat potencjału Polski Wschodniej. Współpraca między Gminą Nielisz i Gminą Radomyśl nad Sanem ma na celu rozpoznanie i wykorzystanie wspólnego potencjału Polski Wschodniej. Wykorzystanie potencjału przyczyni się do zwiększenia i wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego między województwami.  

 

 

Efekty projektu: 

Rezultaty:

 1. 1.Liczba gmin realizujących założenia wspólnego dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Współpracy Gminy Nielisz i Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2012 – 2018” - 2
 2. 2.Liczba dostępnych wydawnictw (albumy, przewodniki, folder informacyjno-promocyjny, folder inwestycyjny) promujących obszar Polski Wschodniej – 5
 3. 3.Liczba osób odwiedzających internetowy spacer wirtualny – 1000

Produkty

 1. 1.Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 10
 2. 2.Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 6
 3. 3.Liczba opracowanych dokumentów strategicznych – 1
 4. 4.Liczba wydanych albumów – 300
 5. 5.Liczba wydanych przewodników turystycznych – 1000
 6. 6.Liczba wydanych folderów informacyjno – promocyjnych – 2000
 7. 7.Liczba wydanych folderów inwestycyjnych – 1000
 8. 8.Liczba opracowanych i wykonanych spacerów wirtualnych – 1
 9. 9.Liczba wykonanych tablic inforamcyjnych – 8
 10. 10.Liczba opracowanych i wykonanych witaczy – 3


Konferencje:

14.07.2012r. Gmina Nielisz

            W dniu 14.07.2012r. odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana w ramach projektu pn.„ Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”. Była to konferencja plenerowa w miejscowości Nawóz koło Nielisza. Uczestnikami konferencji byli mieszkańcy Gminy Nielisz oraz przybyli goście z Gminy Radomyśl nad Sanem. Konferencja poruszała tematykę „Rozwoju Polski Wschodniej oraz identyfikację jej szans rozwojowych”. Pan Marek Marcola, który jest naszym prelegentem, opowiadał nam między innymi o szansach jakie mamy na rozwój gospodarki, społeczeństwa oraz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Wskazał nam między innymi autentyczne szanse rozwojowe takie, jak: turystyka, produkcja żywności, przetwórstwo rolno- spożywcze, wymiana gospodarcza z bezpośrednimi sąsiadami: Białorusią, Rosją i Ukrainą, rozwój różnego rodzaju usług przy kolejowych i drogowych szlakach tranzytowych Wschód – Zachód i Północ- Południe, produkcja energii odnawialnej, rozwój branży badawczo – rozwojowej. Oczywiście przy szansach rozwojowych Pan Marek wskazał nam również zagrożenia jakie z nich wynikają, takie jak: dalsza marginalizacja cywilizacyjna Polski Wschodniej, odpływ przedsiębiorczej i wykształconej części mieszkańców, zbyt wolna poprawa stanu infrastruktury drogowej i kolejowej, postępujący zanik regionalizmu w architekturze, języku i obyczajach, który znacząco wpłynie na zmniejszenie się ruchu turystycznego, niekorzystne zmiany w rolnictwie, polegające na przejściu do produkcji wysokotowarowej, ale o gorszej jakości, brak poprawy w drożności przejść granicznych, co hamuje do wzrost ruchu transgranicznego, słaba efektywność turystycznej i gospodarczej promocji Polski Wschodniej, dalsze utrwalanie negatywnego stereotypu o Polsce Wschodniej  jako zacofanej Polsce „B”

 

19.08.2012r. Gmina Radomyśl nad Sanem

W dniu 19.08.2012r. mieszkańcy Gminy Nielisz oraz mieszkańcy Gminy Radomyśla nad Sanem mogli uczestniczyć w kolejnej konferencji, plenerowej, zorganizowanej w ramach projektu pn „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”. Tematem konferencji był „Rozwój Polski Wschodniej – wykorzystanie głównych szans rozwojowych”. Nasz prelegent Pan Marek Marcola opowiadał m.in. o wykorzystaniu zidentyfikowanych szans rozwojowych Polski Wschodniej, a w szczególności o gospodarce, społeczeństwie,  atrakcyjności ,odrębności oraz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Pan Marcola mówił:  ...”Wszystkie województwa Polski Wschodniej powinny jeszcze bardziej zaangażować się w rozwój turystyki ,jako branży nieuciążliwej dla środowiska i dającej szanse na zwiększenie dochodów ludzi mieszkających w małych miasteczkach i na wsi. Na terenie Polski Wschodniej występuje unikalna mieszkanka walorów przyrodniczych i kulturowych ,która decyduje o dużej atrakcyjności tego obszaru Polski. Warunkiem zwiększenia liczby turystów we wschodniej Polsce jest jeszcze bardziej intensywna promocja oraz budowanie nowych ,ciekawych produktów turystycznych. Warto także stawiać na rozwój uzdrowisk ,które gwarantują sezon przez cały rok.”

13-14.09.2012r. Gmina Nielisz

Kolejne spotkanie partnerskich gmin, Gminy Nielisz i Gminy Radomyśl nad Sanem, odbyło się w Gminie Nielisz w dniach 13-14.09.2012r. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu pn „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”. Tematem spotkania był „Potencjał gospodarczy ,turystyczny i kulturowy Polski Wschodniej na przykładzie województwa lubelskiego”. Konferencja przeprowadzona była w formie prelekcji, której celem była prezentacja stanu i perspektyw rozwoju turystyczno – gospodarczego województw Polski Wschodniej. Prowadził ją Pan Marek Marcola.

           

„Lubelszczyzna jest jednym z najważniejszych regionów rolniczych Polski .Dobre gleby i naturalny sposób uprawy roli sprzyjają produkcji doskonałej jakości żywności ,co z kolei jest podstawą dla miejscowego przemysłu spożywczego ,a w szczególności owocowo – warzywnego, cukrowniczego, młynarskiego ,mleczarskiego, mięsnego ,piwowarskiego i tytoniowego. Bardzo cenione jest tutejsze zielarstwo i pszczelarstwo. W  miejscowości  Elizówka na 70 hektarach funkcjonuje największa na wschodzie Polski giełda rolno – towarowa.” - mówił Pan Marek w swojej prelekcji.

 

04-05.10.2012r. Gmina Radomyśl nad Sanem

           

W dniach 4-5 października 2012r. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem odbyła się konferencja pn. „Potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy Polski Wschodniej na przykładzie województwa podkarpackiego” zorganizowana w ramach projektu pn. „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

„Naszym priorytetem powinno być zbudowanie idei ukierunkowanej na rozwój współpracy i wzmocnienie potencjału gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej. To właśnie idea „Prawdziwej Europy Regionów” będzie zbiorem wartości bliskim wszystkim mieszkańcom regionu, samorządowcom i przedsiębiorcom, którym zależy na tworzeniu przewag konkurencyjnych Polski Wschodniej oraz poprawie warunków życia i pracy jej mieszkańców”. - mówił Marek Marcola w swojej prelekcji.

            W konferencji udział brali zaproszeni przedstawiciele samorządów, liderzy społeczności lokalnych, pracownicy i mieszkańcy Gminy Nielisz i Gminy Radomyśl nad Sanem. 

 

14.12.2012r. Gmina Radomyśl nad Sanem

W dniu 14.12.2012r. w Gminie Radomyśl nad Sanem odbyła się kolejna konferencja zorganizowana w ramach projektu pn. „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”. Konferencja swą tematyką obejmowała „Wspólny potencjał rozwojowy Polski Wschodniej”. Nasz prelegent Pan Marek Marcola opowiadał o potencjale gospodarczym, m.in. mówił że „największy potencjał gospodarki Polski Wschodniej drzemie w zakresie rozwoju: zdrowiej żywności, przetwórstwa surowców rolnych, małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych wyspecjalizowanych w określonych branżach,energii odnawialnej, przemysłu drzewnego,pozyskania surowców wtórnych z odpadów, budowie hurtowego rynku rolnego i tworzeniu grup producenckich, przemyśle,chemicznym,lotniczym i maszynowym,itd. W dalszej części wykładu Pan Marek ukazał nam potencjał turystyczny Polski Wschodniej. Mówił, że „mimo ewentualnego postępu, potencjał turystyczny Polski Wschodniej nie w pełni jest jeszcze wykorzystany. Największe możliwości znajdują się w następujących obszarach: turystyka wodna, turystyka wiejska w tym agroturystyka i wsie tematyczne, dawne i obecne miasteczka pełne tradycyjnej zabudowy, atrakcyjne produktu turystyczne, turystyka tranzytowa, turystyka przyrodnicza, turystyka aktywna. td..”

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele samorządów jak i lokalni mieszkańcy Gminy Nielisz oraz Gminy Radomyśl nad Sanem.

 

 

08.02.2013r. Gmina Nielisz

W dniu 08 lutego 2013r. w Gminie Nielisz zorganizowana został kolejna konferencja w ramach projektu pn. „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

            Konferencja pn. „Współpraca międzyregionalna jako szansa na rozwój” przeprowadzona została w formie prelekcji. Poruszany temat ukazywał między innymi perspektywy rozwoju turystyczno – gospodarczego województw Polski Wschodniej w ramach współpracy międzyregionalnej. Nasz prelegent, Pan Marek Marcola mówił, między innymi, że: „Współpraca międzyregionalna ma istotne znaczenie w rozwoju województw, zarówno w układzie krajowym, jak i międzynarodowym, gdyż:

-        umożliwia  wymianę doświadczeń pomiędzy regionami z różnych państw, pozytywnie wpływając na  poprawę sprawności funkcjonowania instytucji samorządowych;

-        wpływa na  rozwój turystyki, z racji wzrostu zainteresowania mieszkańców regionem partnerskim

-        dodatnio oddziałuje na rozbudowę infrastruktury po dwóch stronach granicy państwowej;

-        staje się czynnikiem sprzyjającym się do rozwoju kulturowego i edukacyjnego ;

-        staje się elementem wspomagającym  promocję regionu;

-        przyczynia się ona  do rozwoju gospodarczego … itd”

 

Uczestnicy konferencji, którymi byli przedstawiciele samorządów lokalnych i mieszkańcy, zarówno Gminy Nielisz jak i Gminy Radomyśl nad Sanem zyskali nowa perspektywę i nowe punkty odniesienia dla swoje działalności. Dowiedzieli się jakie trzeba podejmować działania związane z tworzeniem elementów informujących oraz promujących walory gminy, m.in. „witacze”, logotypy, itp.

 

 

24.05.2013r. Gmina Radomyśl nad Sanem

 

radomysl

 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem

Telefon: (15) 845-43-02
Fax: (15) 845-43-28

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Serwis informacyjny: www.radomysl.pl
Biuletyn informacyjny: www.radomysl.biuletyn.net

 W dniu 24.05.2013r. w Gminie Radomyśl nad Sanem odbyło się kolejne spotkanie partnerskich gmin: Gminy Nielisz i Gminy Radomyśl nad Sanem, które wspólnie realizują projekt pn”Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”. Tematem przewodnim konferencji była „Współpraca międzyregionalna w Polsce Wschodniej”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele obu gmin. Pan Marek Marcola w swojej prelekcji mówił, m.in. o głównych priorytetach współpracy międzyregionalnej:

*Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami.

*Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.

*Priorytet 3 dotyczy technicznego wsparcia dla programu (pomoc techniczna). Bardzo dynamicznie rozwija się współpraca międzyregionalna w układzie międzynarodowym na szczeblu gmin.

wirt spacer123

 

25.08.2013r. Gmina Nielisz

W dniu 25.08.2013r. w Gminie Nielisz w miejscowości Złojec odbyły się dożynki gminno – parafialne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła konferencja w ramach realizowanego przez Gminę Nielisz w partnerstwie z Gminą Radomyśl nad Sanem projektu pn „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej”. Prelegentem naszej konferencji był Pan Marek Marcola, który omawiał potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej. Podczas konferencji nasz prelegent ukazał nam stan, perspektywy rozwoju oraz słabe i mocne strony w zakresie inwestycji województw Polski Wschodniej.

Pan Marek mówił:

„ Najbardziej obiecujący potencjał ekonomiczny wschodniej części kraju tkwi w:

1.Wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

2.Modernizacji produkcji rolnej i przetwórstwa rolno- spożywczego

3.Produkcji tzw. zdrowej żywności

4.Rozwoju turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego

5.Specjalizacji w wybranych dziedzinach produkcji i usług z uwzględnieniem produktów regionalnych

6.Leśnictwie , przemyśle drzewnym i meblowym

7.Energii odnawialnej

8.Wykorzystaniu surowców naturalnych

9.Handlu przygranicznym i międzynarodowym

10.Branży B + R”

 

Kamery na żywo

Plaża "Moczydło"

kam1

 

GMINA NIELISZ folder informacyjny

Information about the

Nielisz commune

folderm

Gminna Ewidencja Zabytków

zabytki

Kamery

kamObraz na żywo z kamery w Nieliszu.
serwiskapieliskowy
Zrównoważony rozwój
nielisz geo

mikroporady

spacer1

moczydło

WOPR logo

W O P R

Zamość

 

 

msspotrs

 

baner2m

 

komunikaty

yacht

marina

 

 

 

lagoja

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nielisz.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3. W ramach serwisu internetowego nielisz.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nielisz.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?