Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY UZYSKALI

ZEWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - NA TERENIE GMINY NIELISZ

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Gorajska 51,

22-460 Szczebrzeszyn

KONTAKT ; tel ; (84) 6821167

 

2.Wywóz Nieczystości Płynnych

Rafał Seroka Borowina 4,

22-417 Stary Zamość

KONTAKT ; tel ;513977662

 

3. Adam Złomaniec

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Nielisz 121

22-413 Nielisz

KONTAKT ; tel ; 723774048

 

4.EKO-TRANS Wywóz nieczystości płynnych

Mirosław Szewczuk Szopinek 104 a,

22-400 Zamość

KONTAKT ; tel ;504066673

 

5. Odprowadzanie i Oczyszczanie Ścieków

Anna Szajba

Borowina 4 A

22-417 Stary Zamość

KONTAKT ; tel ;(084) 616 37 3

 

6. Odprowadzanie i Oczyszczanie Sieków

Sławomir  Szajba

Borowina 4 A

22-417 Stary Zamość

KONTAKT ; tel ;889 223 175

 

7.WC SERWIS Sp.z.o.o

SPÓŁKA  KOMANDYTOWA  

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze   

KONTAKT ; tel ;(32) 278-45-31 

smieci sortownieZawiadomienie o zmianie wysoko
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Nielisz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 3 stycznia 2017 r., poz. 13)

Urząd Gminy Nielisz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2017 roku

Czytaj więcej...

 Gmina Nielisz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zm.) :

  • podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

  • miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest składowisko odpadów komunalnych – Kolonia Dębowiec gm. Skierbieszów,

  • podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z póź. zm ) jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory będą odbierane z tzw. "wystawek" wystawionych do ciągów komunikacyjnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wg. harmonogramu odbioru odpadów ustalonego na 2015 rok.

Nowa oferta cenowa na sprzedaż pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

 

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Nielisz, informujemy o możliwości zakupu pojemników używanych do gromadzenia odpadów komunalnych od firmy:

DVL Polska Sp. z o.o.

ul. Chopina 2

72 – 100 Goleniów

Zachodniopomorskie

Czytaj więcej...

smieci sortownieSzanowni Państwo !

Urząd Gminy Nielisz informuje, iż Rada Gminy Nielisz uchwałą Nr XXXII/172/13 z dnia 12.12.2013r. wprowadziła zmianę do metody naliczania opiaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami nowej Uchwały Rady Gminy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Nielisz, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub będzie stanowić jedną stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej...

max photo ekologia

 

 

Firma, oznaczenie siedziby,
adres albo imię, nazwisko i
adres przedsiębiorcy
Numer
identyfikacji
podatkowe (NIP)
Numer
identyfikacyjny
REGON
Rodzaj odbieranych
odpadów komunalnych
Nr
rejestrowy
Data dokonania
wpisu
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Krucza 10
22-400 Zamość
922-000-57-60950242408

150101, 150102, 150103
150104, 150105, 150106
150107, 150109, 150202*
150203, 160103, 160209*
160210*,160211*,160212*
160213*,160214,160215*,
160216,160601*,160602*,
160603*160604, 160605,
160606*,168001,168101*,
168102, 170101, 170102,
170103, 170107, 170182,
170380, 170604, 200101,
200102, 200108, 200110,
200111,
200113*,200119*,200121*
,200132, 200133*,200134,
200135*,200136,200138,
200139,200140,200141,
200180, 200199, 200201,
200202, 200203, 200301,
200302, 200303, 200304,

200306, 200307, 200399
170201, 170202, 170203,
170302,170401,170402,
170403,170404, 170405,
170406, 170407, 170411,
170508, 170802, 170904,
200125

1/2012

20.12.2012r

 „EKO-KRAS" Sp. z O.O.
ul. Marii Konopnickiej 27D 23-204 Kraśnik
 715-19-14-256 60588647

 150101, 150102, 150103 150104, 150105, 150106 150107, 150109, 150110*, 150111*, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113*,200114*,200115* ,200117*,200119*,200121 *,200123*,200125,200126 *,200127*,200128,200129 *,200130,
200131 *,200132,
200133*,200134,200135*,
200136,200137*,200138,
200139, 200140,200141,
200180, 200199, 200201,
200202, 200203, 200301,
200302, 200303, 200304,
200306, 200307, 200399
160103, 170101, 170102,
170103, 170107, 170201,
170202, 170203, 170904

2/2012

20.12.2012

 06.11.2014 -zmiana adresu podmiotu na wniosek EKO -KRAS
rozszerzone
(10.11.2015 r.)

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.
ul.Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj

918-000-09-56950317448

50101, 150102, 150103
150104, 150105, 150106 150107,150109,150110*,
150111,150202*,150203,
160103,160211*,160213*,
160214,160215*,160216,
170101,170102,170103,
170106*170107,170180,
170181,170182,170201,
170202, 170203,
170204*, 170301*,
170302,170303*, 170380,
170401, 170402, 170403,
170404, 170405, 170406,
170407, 170409*,
170410*, 170411,
170503*,
170504,170505*,170506,
170507*,170508,170601*,
170603*,170604,170605*,
170801*,
170802,170901*,
170902*,
170903*,170904, 200101,
200102, 200108,
200110,200111,200113*,
200114*,200115*,200117*
,
200119*,200121*,200123*
,200125,200126*,200127*
,200128, 200129*, 200130,
200131*,200132,200133*,
200134,200135*,200136,
200137*,200138,200139,
200140,200141, 200180,
200199, 200201, 200202,
200203, 200301, 200302,
200303, 200304, 200306,
200307, 200399

3/2013

21.01.2013
28.06.2013(wykreślenie z rejestru na
wniosek PGK Biłgoraj)

EKOMEGA Legieć Małek
Sp. Jawna
ul.Szklarniowa 1C
22-400 Zamość

922-26-12-352951193882

150101,150102,150107,
170101,170102,170103,
170107,170604,170904,
200101, 200102, 200108,
200110,200123,200133,
200134,200135,200136, ,
200139, 200140, 200201, ,
200301, 200302, 200303, ,
200307, 200399

4/2013

22.01.2013

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Szczebrzeszynie Sp. z o.o.
Ul. Gorajska 51
22-460 Szczebrzeszyn

922-304-71-9661490672

200301, 200399, 200101,
150101, 200139, 150102,
150107, 200102, 160103,
200140, 170405, 150104,
160211*, 160213*,
200123*, 200135*,
200136, 200121, 160213*,
160601*, 160604, 160605,
200131*, 180108*,
200132, 180109,180106*,180205*, 180107, 180206,
200127*, 200128, 200201,
200307, 170380, 100102,
170102, 170107, 200202

5/2013

18.10.2013

Tomasz Małyska
TOMWIKO-USŁUGI
TRANSPORTOWE
ul. Radzyńska 10/64
20-850 Lublin

712216514860480335

200110,200111,

6/2013

2.12.2013
14.03.2014
( wykreślenie z
rejestru na wniosek
Małyska Tomasz )

EKOLAND Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/3
23-200 Kraśnik

715-16-46-324431240986

50101, 150102, 150103
150104, 150105, 150106
150107,150109,150110*,
150111,150202*,150203,
160103,160209,160210,
160211*, 160212,160213*,
160214,160215*,160216,
160505,160601,160602,
160603,160604,160605,
160606,170101,170102,
170103,170107,170182,
170201, 170202, 170203,
170302, 170380, 170401,
170402, 170403, 170404,
170405, 170406, 170407,
170411,170508,,170604,
170802,,170904, 200101,
200102, 200108,

200110,200111,200113*,
200114*,200115*,200117*,
200119*,200121*,200123*,
200125,200126*,200127*,
200128, 200129*, 200130,
200131*,200132,200133*,
200134,200135*,200136,
200137*,200138,200139,
200140,200141, 200180,
200199, 200201, 200202,
200203, 200301, 200302,
200303, 200304, 200306,
200307, 200399

7/2014

23.04.2014


 

 

 

Dotyczy:
właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami niezamieszkałymi, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy tj. między innymi: placówek handlowych, placówek usługowych, zakładów produkcyjnych, placówek oświatowych, lokali gastronomicznych, hoteli, placówek służby zdrowia, lokali użyteczności publicznej oraz nieruchomości mieszane dla części niezamieszkałej.

 

Czytaj więcej...

Biuletyn informacyjny

Październik 2017

biuletyn

-----------------------------------------------
Archiwum:

NR 1 Grudzień 2016

NR 2 Marzec 2017

NR 3 Czerwiec 2017

 

 

Kamery

kamObraz na żywo z kamery w Nieliszu.
serwiskapieliskowy
Zrównoważony rozwój

mikroporady

spacer1

moczydło

logoskisurf

 

zeglowaniem

 

 

 

komunikaty

yacht

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nielisz.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3. W ramach serwisu internetowego nielisz.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nielisz.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?