Gmina Nielisz

Rozkład jazdy autobusów

nielisz1

Czyste powietrze

czyste

Linki Gminy Nielisz

ldg
 
logo

Delta Nielisz
delta

 


bpgm

 

Parafia Złojec:
zlojeckosciol

sport1212Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r poz. 1817z póź zm.) Wójt Gminy Nielisz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2018 r zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

 1. Rodzaj zadania:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty zgodnie z art. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. O dotacje na realizację zadania mogą się ubiegać w/w oferenci z zastrzeżeniem, że prowadza działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają

 3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje Oferent.

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoja ofertę.

 6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego
  i niezbędnych do jego realizacji.

 7. Wybrany oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r (Dz. U. z 2016r., poz. 1300 z póź. zm) zał. nr 2 do ogłoszenia.

 8. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa.

 9. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty związane z realizacją zadania
  w zakresie:

 1. Prace remontowo – budowlane

 2. Zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy

 3. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć

 4. Budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp.

 5. Zadania i zakupy inwestycyjne

 6. Działalność statutową niezwiązana z realizowanym zadaniem

 1. Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 roku.

 1. Termin i warunki składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 03.09.2018 r do godziny 15:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 Dz.U. 2016poz. 1300 z póź. zm.) w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1
do ogłoszenia.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzoną napisem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018roku” w sekretariacie Urzędu Gminy Nielisz, w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Nielisz.

3. Oferta powinna zawierać:

a) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

b) Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

c) Informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r poz. 1817z póź zm.) o składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

d) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 05.09.2018roku.

 2. Podstawowy zakres zadania obejmuje działania majce na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny, poprzez równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Nielisz.

 3. Zajęcia mogą być realizowane poprzez:

a) wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych

b) wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Nielisz min. poprzez organizację imprez sportowych, organizację różnych sekcji sportowych, prowadzenie zajęć sportowych skierowanych do mieszkańców Gminy Nielisz

 1. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nielisz.

 2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert pod względem merytorycznym stosując następujące kryteria:

 1. oceny możliwości realizacji zadania publicznego,

 2. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

6. Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie. Każdy z członków komisji przyznaje punkty za dane kryterium w liczbie 0-10. Końcową oceną oferty jest suma punktów za wszystkie kryteria, wszystkich członków komisji uczestniczących w ocenie.

7. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Nielisz wyników konkursu.

8. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizacje zadania publicznego dokonuje Wójt Gminy Nielisz.

9. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

10. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- Oferent dokona stosownej korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

11. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817z póź zm.).

Informację o wyborze Oferenta bądź Oferentów wybranych do realizacji zadania oraz wysokości udzielonej dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.nielisz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nielisz.

Zał.1 Wzór oferty

Zał.5 wzór sprawozdania

Wójt Gminy Nielisz

inż. Adam Wal

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nielisz.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3. W ramach serwisu internetowego nielisz.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nielisz.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?